0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

Eko-Okullar Program Aşamaları

1. AŞAMA: KAYIT OLMA
 
Okul yönetimi ve programı yürütecek olan koordinatör öğretmen programı benimsemiş ve okullarında programı uygulamaya karar vermişlerse,  http://www.ekookullar.org.tr/ internet sayfamızda "üye ol" kısmından başvuru yapabilirler.
Eğitim-öğretim yılının başından en geç 6 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırılabilir.
Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için  üye ol kısmı doldurulduktan sonra yıllık katılım payının da  yatırılması ve dekontun okul tarafından okul profilinde yer alan "katılım payı" bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.
Okul kendine ait bir profil oluşturup dekontu sisteme başarıyla yükledikten sonra Program ın, okulda ve okulun bulunduğu çevrede geliştirebilmesi için gerekli dökümanlar okula gönderilecektir.
 
Not: Katkı payı 1.400 TL olup, her yıl kayıt yenileme döneminde okul tarafından yeniden yatırılıp okul profiline yüklenir.
 
2. AŞAMA: PROGRAMI YÜRÜTME
 
 Eko-Okullar Programına katılan okullar, kendi müfredatlarını programın kalbini oluşturan 7 ADIM'a adapte ederler. Bunlar;
 
 
1- Eko-Okullar Komitelerinin Kurulması:
İki ayrı komite kurulur. Bunlardan birincisi; okulun farklı sınıflarındaki öğrencilerin katılım sağladığı, yeterli sayıda (20-25) öğrenci ve bir koordinatör öğretmenden oluşan Eko-Tim'dir ve programın okuldaki yürütücüsüdür.
İkinci komite ise okul müdürü ya da başyardımcısı, okul aile birliği temsilcisi, programa katkısı olabilecek veliler, öğretmenlerden ilgi duyanlar, muhtar ve/veya belediye temsilcisi, okulun Eko-Okul öğrenci timi temsilcisi ve katılmasında yarar görülen diğer temsilcilerden oluşur ve ikinci komitenin görevi projenin okulda devamlılığını sağlamak, gerektiğinde Eko-Tim'e destek olmaktır. 
2- Çevresel İnceleme: Okuldaki çalışma, okulun çevre üzerinde yarattığı etkileri incelemekle başlar. Öğrenciler, okulda atılan çöp miktarından altyapı (kanalizasyon, vb.)yetersizliklerine kadar her konuda incelemeler yaparlar. Bu aşamada tim okulun bir yıl boyunca ele alacağı konuyu belirler. Bunlar çöp-atık, su, enerji ve biyolojik çeşitlilik temel konulardan biri olabilir.
3- Eylem Planı: Çevresel inceleme sonucu ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek belirlenen önceliklere göre uygulanabilir, gerçekçi amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek ve çevresel performansı arttırmak üzere bir eğitim-öğretim yılı için etkinlilerin takvimlendirilmesidir. Eylem Planları her eğitim-öğretim yılı için seçilen konuya göre hazırlanır ve sitemize üye girişi yapılarak ilgili alana yüklenir.
4- Gözlem ve Değerlendirme: Okulda belirlenen eylem planının öğrenciler tarafından takip edilmesini ve çalışılan konularda başarılı olunmasını sağlar. Aynı zamanda, okulda verilen çevre eğitiminin sürekliliğinin güvencesidir.
5- Müfredat Çalışması: Program, müfredattan ayrı yürütülen fakat müfredattan destek alarak yürütülmektedir. Amaç çevreye ilişkin konuların derslerde yeri geldiğinde vurgulu bir şekilde işlenmesinin sağlanmasıdır. Önemli bir nokta ise çevre eğitiminin tüm derslerde verilmesinin gerekliliğidir. Bu sebeple okuldaki tüm öğretmenlerin programı anlaması ve gönül vermesi gerekir.
6- Bilgilendirme ve Katılım: Veliler, yerel yönetimler, medya ve daha geniş bir kitle Eko-Okullar programında yer almaya başladıkça Yerel Gündem 21 de okullarda uygulanmaya başlanmış olur. Okullar, bilgi ve deneyim edinmek için diğer kuruluşlarla iletişime geçerler. Okullar yaptıkları çalışmalarla kendi çevrelerini de çevresel konularda duyarlı olmaya çağırırlar. Okul içerisinde ise yapılan etkinliklerin tüm okula duyurulması gerekir, bunun için en iyi yol okulda bir Eko-Okullar Panosu hazırlanması ve burada gerek proje ile ilgili gerekse genel çevre konularına yer verilmesidir.
7-Eko-İlke: Eko–İlke öğrencilerin seçtikleri konu ile ilgili ulaşmak istedikleri hedefleri ve değerlerini içeren okula özgü bir cümledir. Eko-İlke tüm öğrencilerin ve çalışanların üstlenip uygulayacağı ve çevre yararına olan faaliyetleri tarif eden bir eylem cümlesidir. Örneğin; "Kullanılmış alüminyum tenekelerin hepsini okuldaki geri dönüşüm kutusuna atacağız", "Çevre dostu temizlik ürünleri kullanalım" veya "Enerji tasarruflu lambalar kullanacağız" Eko-İlke olma özelliği taşıyan cümlelerdir.
Programın yürütme aşaması tüm bir yılı içine alan bir süreçtir. Bu süreç okulların çalışmalarının vakfımızca takip edilebilmesi için iki adet Etkinlik Raporu'nun, sitemize üye girişi yapılarak ilgili alana yüklenmesi gerekir. Bunlardan ilki; birinci dönem sonunda hazırlanan "1. Dönem Etkinlik Raporu"dur diğeri ise eğitim-öğretim yılı sonunda hazırlanan "2. Dönem Etkinlik Raporu"dur.
 
 
3. AŞAMA: ÖDÜL İÇİN BAŞVURUDA BULUNMA
 
Ödüle başvurmak için okulların en az iki eğitim öğretim yılı başından beri programda yer almaları gereklidir. Bu süre, öğretmenlerin ve öğrencilerin programa adapte olması, çalışmalarını tamamlaması ve çevrelerini bilinçlendirmeleri için gereklidir. Başvuru yapacak okulların iki eğitim öğretim yılına ait tüm dokümanlarını (eylem planları, dönem sonu raporları ve yıllık katılım paylarını) eksiksiz ve zamanında göndermiş olmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan okulların başvuruları kabul edilmemektedir. 
Başvuruların her bir okul adına ayrı ayrı olacak şekilde yapılması gerekmektedir. Tüm kademeler adına (anaokulu-ilkokul-ortaokul) bayrak başvurusunda bulunacak bir okulun her kademe için kayıtlı olan okul profilinden kendi adına başvuru formunu (ve içeriği)  doldurarak yüklemesi gerekmektedir.
Başvuru formu doldurulurken; içeriği düzgün ve anlaşılır şekilde hazırlanmalıdır. Her bir soru için 5 fotoğraf (jpeg formatında) yüklenebilmektedir. 
 
4. AŞAMA: ÖDÜL YENİLEME
Ödül iki yıl için geçerli olup, ikinci yılın sonunda ödül yenilemek gerekir. Bunun için aynı prosedürün takibi ile tekrar ödül başvurusu yapılır.
 
Detaylı bilgi için Eko-okullar web sitesini inceleyebilirsiniz.