0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

Eko-Okullar Genel Bilgiler

 

 
EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDİR?
 
Eko-Okullar Programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.
 
Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrencileri okulun çevresel etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan 7 adım'da etkin rol almak için yönlendirilirler. dolayısıyla Eko-Okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevr duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.
 
Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar Programı’ndaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.
 
HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI
 
Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Eko-Okullar uzun erimli bir programdır. Yeşil Bayrak ödül başvurusu ile ilgili bilgi ayrıca  verilmektedir.
 
PROGRAMIN FAYDALARI
 
Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. 
 
Öğrenciler;
-Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
-Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
-Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,
-İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
-Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
-Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
-Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.
Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;
-Temizlik ve düzenini sürekli kılar,
-Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
-Okul öğrencilerce sahiplenilir,
-Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
-Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,
-İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir. 
 
PROGRAM GEREKLERİ
Programın bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir.
 
-Okul müdürünün ve idarecilerin desteği,
-Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği,
-Çalışanların aktif katılımı,
-Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.
 
EKO-OKULLAR SU EL KİTABIMIZ
 
El kitabına ulaşmak için tıklayınız.